Historie a vývoj záměru uzavření dvora

Jiří Čížek, V Olšinách 62
Záměr uzavřít dvůr a nalézt nejidálnější řešení, vznikl proprvé někdy kolem roku 2011, kdy byl poprvé zjišťován stav majetkových poměrů dvora. V tomto období se vyjasňovala vlastnická práva, kdy dvůr byl ještě ve vlastnictví města a dědiců po místním statkáři.
LBD Praha 10 podstupovalo kroky k tomu aby majetek byl přiznán LBD Praha 10, což se po nějaké době podařilo a zbývalo vyřešit vlastnická práva zbývající cca poloviny dvora. Podle doslechu byl v této době také záměr nějaké podnikatelské skupiny na těchto pozemcích vybudovat parkoviště. Tento záměr byl ale naštěstí smeten ze stolu stavebním úřadem Prahy 10.
Po předběžném průzkumu v jednotlivých domech, kdy o uzavření dvora byl projeven z dotazovaných domů 100% zájem, jsem v roce 2013 nezávisle na LBD Praha 10 kontaktoval majitele těchto pozemků a zjišťoval cenu za kterou by byli ochotni zbylé pozemky odprodat. Cena v té době byla vysoká a každý dům by ze svého rozpočtu musel uvolnit necelých 100 tis. korun na odkup těchto. Protože tento záměr byl tímto způsobem nerealizovatelný a ve dvoře se dále vyskytovali bezdomovci, drogově závislí a jednou se zde vyměňovali zbraně, navrhl jsem pro zklidnění první řešení uzavření poloviny dvora přesně na hranici pozemku LBD a umístění dvou bran pro vjezd na hranici pozemku kousek od vchodu domu U Hráze a druhou v ohybu panelové cesty zakončenou plotem u rohového domu Na Hroudě.

První varianta uzavření a oplocení dvora


Oplocení další varianta s nově zakoupeným pozemkem LBD Praha 10 bez domů Na Hroudě a U Hráze


Finální varianta oplocení

2014

S tímto záměrem jsem seznámil LBD Praha 10 a žádal o posvěcení tohoto plánu. Záměr byl přijat, ale byl pro mě z neznámého důvodu bržděn. Během této doby byla zpracovábána koncepce a byli vybíráni dodavatelé technologií, bran, branek a plotu a hledání řešení pro nejrelevantnější způsob správy a přidělování vstupů a vjezdu. Pro získání co nejlepší ceny bylo osloveno 5 různých firem a živnostníků, zkontrolovány reference těchto firem.

2015

LBD Praha 10 kupuje zbylé pozemky (parc.č. 777/12 za 508.500 Kč a pozemek parc.č. 777/23 za 700.500 Kč). Tím se mění záměr oplocení a vybírá se nová ideální trasa vedení plotu a umístění bran. První varianta vyjmula dům U Hráze a plot měl vést podél cesty až k šikmé bráně. Proběhly schůzky s představenstvem domu Na Hroudě, které jednohlasně podpořilo návrh zapojit se do projektu a využívat uzavřený prostor společně s ostatními domy. Z této verze byl ještě vyjmut dům U Hráze, který byl oddělen od pozemku plotem. Po schůzce se zástupci tohoto domu se i oni zapojili do projektu uzavření.
Bylo nutné přepracovat původní koncepci uzavření a oplocení a vybrat nové místo pro brány. S tímto bylo vybráno nové místo pro umístění a napojení elektrosloupku a bran dohodnuta nová pravidla pro rozpočet ... Byla realizována první návštěva stavebního úřadu pro získání informací o postupu pro uzavření dvora. Po této návštěvě odpovědných pracovišť jsem zjistil, že namísto toho aby stavební úřad vyšel vstříc svým občanům, tak proces oficiální stvby plotu zkomplikoval deseti body k vřízení. Protože stavba plotu je aktem na ohlášení, bylo rozhodnuto, že brány a plot bude postaven na soukromých pozemcích a bude provedeno ohlášení.
Skryté informace jen po přihlášení. Společně s tímto krokem bylo zpracováno vyjádření HZS a vyřešen nouzový vjezd pro záchannou službu pro dům u Hráze a vchod jejich obyvatelů do uzavřeného dvora.

2016

Stavba bran měla začít již v tomto roce. Některé domy si již odsouhlasili investici do stavby bran dle první koncpce. Nebyla ale ještě uspořádána schůzka se zástupci všech domů a proto ještě nebylo zahájeno shromážďování fin. prostředků na realizaci záměru. Po dohodě s LBD Praha 10 realizaci provede nezávislá firma, která zajistí vše potřebné od návrhu řešení po uzavření. Po dokončení stavby se vyčká s uzavřením smlouvy mezi LBD a domy, kdy se dohodne, jakým způsobem budou domy vystupovat, zda jako jedna právnická osoba nebo každý sám za sebe.

2017

Proběhla první koordinační schůzka a seznámení a prodiskutování záměru uzavření dvora mezi předsedy jednotlivých domů. Situace byla komplikována současným osamostatněním jednotlivých domů, které byly ve správě LBD Praha 10 a také z důvodu změn pověřených vlastníků a přechodu na předsednitví a výbory. Tím došlo k tomu, že se informace nedostala k některým nově vniknuvším výborům a uzavření dvora bylo pro ně novinkou. Na poslední schůzce bylo dohodnuto oproti navrhovanému rozpočítávání podle vchodů rozpočítávání na bytové a nebytové jednotky. Dále bylo navrženo aby vznikla právnická osoba, která bude vystupovat za jednotlivé domy a jednat vůči LBD Praha 10. Dále byly řečeny některé další závazky, které nás po uzavření čekají jako je např. sekání trávy, údržba zeleně, úklid sněhu atp.
Zároveň byl dán požadavek na vytvoření smlouvy, která bude ochraňovat budoucí investice domů do pozemkua jeho zvelebování a bude řešit nedůvěru některých předsedů v dobré slovo zástupců LBD Praha 10. Návrh smlouvy byl vytvořen a bude se o něm dále diskutovat a upravovat.
2017/06 Bylo započato se shromažďováním financí pro zahájení stavby bran. Byly osloveny firmy a dohodnuty první termíny pro realizaci záměru. V druhém týdnu července bude zahájen výkop a příprava betonových patek pro brány a úprava terénu pro zajíždění bran.
2017/11 Stavba bran a plotu byla dokončena, v dalších krocích budou řešeny právní a administrativní otázky.

2018

Dvůr je oplocen, čipy a dálkové ovladače předány. Během roku se vychytávaly drobné mouchy, jako např. přesun tlačítek na otevírání dále od bran a plotu, odstranění bzučení zámku u branky.
Dvůr se již pravidelně sekal a během tohoto roku se stále řešily popelnice, jejich umístění a průběžné odklízení nepořádku.
V prosinci byl založen Spolek pro dvůr U Hráze v Praze - Strašnicích a na ustavující schůzce předsedů SVJ a BD jsme si odsouhlasili některé další investice do úprav a zvelebování dvora.

2019

Spolek získal svůj transparentní účet.