Číslo potvrzení: #cislo# / OVL:#ovladacID#

Potvrzení o převzetí dálkového ovladače k vjezdu do vnitrobloku V Olšinách – Průběžná – Na Hroudě – U Hráze (dále též jen „vnitrobloku“)

  1. Potvrzuji, že jsem pro svou potřebu převzal níže uvedený dálkový ovladač,

  2. zavazuji se dodržovat užívací řád pro vnitroblok a řád vjíždění do vnitrobloku, a to včetně povinností v předpisech a pravidlech, na které tyto řády odkazují (zejm. bod 3 užívacího řádu a bod 1 řádu vjíždění);

  3. dále se zavazuji s výše uvedenými řády a povinnostmi seznámit každého, kdo se mnou vjede či vstoupí do vnitrobloku;

  4. vzal jsem na vědomí, že ve vnitrobloku nesmějí parkovat žádná auta ani jiné dopravní prostředky a že jejich vjíždění do vnitrobloku je vždy jen výjimečné, příležitostné, důvodně související s oprávněným užíváním domů, přiléhajících ke vnitrobloku, a omezené, zejm. na oprávněné držitele dálkového ovladače, na dobu 30 minut po vjetí vozidla atd.,

  5. dále jsem vzal na vědomí, že vlastník pozemků ve vnitrobloku vjíždění umožňuje bezúplatně a dobrovolně pro zvýšení kvality a pohody bydlení a užívání prostor v domech, přiléhajících k vnitrobloku, a že toto vjíždění v žádném ohledu není ani se nestane nárokovým a vymahatelným;

  6. zavazuji se, že každou poruchu, poškození, ztrátu, odcizení nebo jiné pozbytí dálkového ovladače bez zbytečného odkladu oznámím technickému správci bran, Atthero s.r.o., na e-mail dvur10@gmail.com, a vlastníkovi pozemků ve vnitrobloku, LBD Praha 10, na e-mail lbd10@lbd10.cz;

  7. stejně tak oznámím i pozbytí bytu v domě, přiléhajícím k vnitrobloku. Ovladač pak mohu vrátit správci bran oproti odpovídající částce, případně jej přenechat novému majiteli za předpokladu, že bude sepsán nový předávací protokol s aktuálními kontaktními údaji;

  8. dojde-li k deaktivaci ovladače z důvodu porušení řádu vjezdu, je možné po uplynutí 3 měsíců od deaktivace požádat o jeho opětovnou aktivaci za manipulační poplatek;
  9. souhlasím, a to i podle příslušných předpisů včetně zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů) a včetně nařízení GDPR, s ukládáním a zpracováním svých níže uvedených osobních údajů správcem bran na www.dvur10.cz (po celou dobu mého užívání dálkového ovladače).

Dálkový ovladač: #ovladacID#


Jméno, adresa a další informace osoby, která ovladač převzala Datum a podpis
#adresa# #addinfo#