Řád vjíždění do vnitrobloku V Olšinách – Průběžná – Na Hroudě – U Hráze

 1. Ve vnitrobloku, který je ohraničen obytnými domy (dále též jen „domy“) v ulicích V Olšinách, Průběžná, Na Hroudě a U Hráze (dále též jen „vnitroblok“), je každý povinen, pokud jde o vjíždění automobilů a jakýchkoliv jiných dopravních prostředků (dále též jen „vozidel“), dodržovat tento řád vjíždění, jakož i užívací řád pro vnitroblok, podmínky pojišťoven, u nichž jsou vozidla a domy pojištěny, pravidla silničního provozu a dopravní značení.
 2. Jakékoliv vjíždění vozidel do vnitrobloku je vždy jen výjimečné, příležitostné, důvodně související s oprávněným užíváním okolních domů a omezené na oprávněné držitele příslušného ovladače k otevření brány (dále též jen „ovladače“), kteří mohou do vnitrobloku vjet vozidlem jen po oprávněném použití ovladače, a to jen na nezbytně nutnou dobu příjezdu, nastoupení a vystoupení osob (případně též naložení a vyložení věcí) a odjezdu, vždy nejdéle na dobu 30 minut po vjetí do vnitrobloku.
 3. Ve vnitrobloku nelze žádné vozidlo zaparkovat.
 4. Vozidlo lze ve vnitrobloku zastavit jen v blízkosti domu, s jehož užíváním vjezd souvisí, přičemž vozidlo nesmí nikomu bránit v průchodu, průjezdu, vjezdu, výjezdu, příchodu ani odchodu (vstupy do domu zůstávají trvale přístupné) a řidič je může během zastavení opustit pouze v nezbytně nutném rozsahu: po celou dobu takového opuštění musí mít vozidlo rozsvícena obrysová světla a musí být na něm či v něm – pro kolemjdoucího čitelně – uvedeno telefonní číslo, na kterém je řidič, který vozidlo opustil, po celou dobu zastavení k zastižení; ve vozidle přitom nesmí zůstat nic, co by mohlo poškodit, znečistit či jakkoliv ohrozit okolí. Kdo opouští vozidlo ve vnitrobloku, přesvědčí se, že je řádně zabrzděné a zajištěné proti samovolnému rozjetí, že má vypnutá světla (kromě obrysových), že má vypnutý motor, že nemá klíčky v zapalování, že je zamčené a nepřístupné (žádnými dveřmi ani okny vozidla) a že z něj neuniká žádná kapalina.
 5. Příjezd do vnitrobloku a výjezd z vnitrobloku se udržují trvale volné a průjezdné.
 6. Při vjezdu do vnitrobloku a výjezdu z vnitrobloku každý použije ovladač.
 7. Každý, kdo vjíždí do vnitrobloku nebo z něj vyjíždí, zohlední, že brána se bez dalšího sama zavře po projetí vozidla anebo poté, pokud skrze ni po jistou dobu nic neprojede (během projetí se nemůže sama zavřít, takže při průjezdu branou není nutné zrychlit). Po jednom otevření brány skrze ni nesmí projet více než jedno vozidlo.
 8. Do vnitrobloku smí vjet jen pojízdné a provozuschopné vozidlo v nezávadném stavu, řádně servisované, které splňuje všechny technické i jiné náležitosti pro provoz na pozemních komunikacích a z něhož neunikají žádné kapaliny; o splnění všech požadavků pro vjezd do vnitrobloku se řidič vozidla přesvědčí předem.
 9. K vjezdu do vnitrobloku, k pohybu po vnitrobloku a k výjezdu z vnitrobloku lze užívat pouze hlavní betonovou cestu, a jen ve směru, odpovídajícím směru jízdy vozidla od vjezdu do vnitrobloku k výjezdu z vnitrobloku.
 10. Každý ve vnitrobloku předchází nehodám, jakož i poruchám vozidel.
 11. Ve vnitrobloku mají přednost chodci; nejvyšší dovolená rychlost vozidel ve vnitrobloku je 5 km/hod.
 12. Při jízdě ve vnitrobloku, a to i při zastavení a rozjíždění se, každý zohlední povětrnostní a obdobné podmínky, jakož i to, že pokud se ve vnitrobloku sjízdnost a schůdnost komunikací nezajišťuje odstraňováním sněhu a náledí apod., mají tyto komunikace režim, odpovídající označení „Silnice se v zimě neudržuje“.
 13. Ve vnitrobloku lze s vozidlem pojíždět jen v souvislosti s jeho příjezdem a s odjezdem.
 14. Jízda ve vnitrobloku je dovolena jen s rozsvícenými potkávacími světly.
 15. Jízda s vozidlem ve vleku není ve vnitrobloku dovolena.
 16. Nikdo nesmí ve vnitrobloku bezdůvodně nechat běžet motor vozidla, zapnutá zvuková znamení apod.
 17. Kdo se při jízdě ve vnitrobloku ocitne za jedoucím vozidlem, vyčká jeho zastavení nebo odjezdu. Předjíždění jiných jedoucích vozidel je ve vnitrobloku zakázáno; zastavené vozidlo lze opatrně objet, pokud tomu něco nebrání.
 18. Kdo se ve vnitrobloku chystá uvést zastavené vozidlo do pohybu, dá přednost jedoucímu řidiči.
 19. Ve vnitrobloku nelze couvat, ledaže jde o nezbytný manévr, prováděný s odpovídající opatrností.
 20. Nikdo nesmí ve vnitrobloku vozidlo umývat a čistit ani provádět jeho opravy, úpravy a údržbu.
 21. Nikdo nesmí ve vnitrobloku umisťovat žádné předměty, a to ani související s provozem vozidla, například rezervní pneumatiky, nádoby s pohonnými hmotami a oleji, náhradní díly, vybavení a příslušenství vozidel, přívěsy a jiné vybavení apod.
 22. Každý, kdo vjíždí či vjel do vnitrobloku, je povinen na výzvu vlastníka nebo správce nemovitosti či brány předložit ovladač a uvést, proč do vnitrobloku vjíždí nebo vjel. Žádný oprávněný držitel ovladače jej nepředá jiné osobě. Kdo ovladač již nehodlá či nemůže užívat, odevzdá jej vlastníkovi nebo správci nemovitosti či brány; jim také oznámí ztrátu, poškození nebo nefunkčnost ovladače.
 23. Každý odpovídá za škodu nebo jinou újmu, vzniklou ve vnitrobloku při jeho dopravní nehodě nebo v jiné souvislosti s jeho provozem vozidla; způsobilo-li újmu více osob, odpovídají společně a nerozdílně. Každý neprodleně na svůj náklad odstraní rizika i následky havárií a nebezpečí, jakož i následky nepovolených činností, které ve vnitrobloku způsobil on sám nebo ti, jimž umožnil vstup či vjezd do vnitrobloku. Každý též nehodu, újmu, havárii, nebezpečí či následky zdokumentuje a informuje o nich vlastníka a správce nemovitosti, a to vždy předem, nevylučuje-li to povaha záležitosti, jinak bez zbytečného odkladu; podle povahy záležitosti informuje i policii, pojišťovnu apod. Náhrada újmy či bezdůvodného obohacení může být požadována v paušální výši.
 24. Kde se v tomto řádu mluví o zákoně, rozumí se tím zákony, platné a účinné v České republice, a podle povahy záležitosti i jiné obecně závazné právní předpisy a technické normy (včetně doporučujících), platné a účinné v České republice, případně i jen na části jejího území, nachází-li se v ní vnitroblok. Kde se mluví o ovladači, rozumí se tím i jiné obdobné zařízení.
 25. Není-li tento řád nebo užívací řád dodržován, může jejich dodržování zajistit vlastník nebo správce nemovitosti či brány a to i na náklady toho, kdo své povinnosti porušil nebo neplnil; obdobně to platí i o údržbě a opravách, o odstranění rizik a následků nehod, havárií a nebezpečí, nepovolených úprav a neoprávněně uskladněných či odložených věcí, jakož i poškození a znečištění. Při porušení povinností podle tohoto řádu nebo podle užívacího řádu v souvislosti s provozem vozidla lze bez dalšího vnitroblok vozidlu znepřístupnit (zejména učinit nefunkčním příslušný ovladač), nechat vozidlo z vnitrobloku odtáhnout apod.
20171207